Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Milieubeleid

Milieubeleid

Milieubeleid

Praktische invulling en doorvertaling

Beleid als beperkende factor of juist als uitdaging, dat is de vraag…. Voor onze wetgeving in het algemeen en het bodembeleid in het bijzonder ligt de komende jaren een belangrijke ontwikkeling in het verschiet: de komst van de Omgevingswet.

Wat dit betekent voor ons stelsel? Beter en beknopter dan de tekst op Omgevingswet.nl – “De omgevingswet in 70 woorden”) – kan ik het niet verwoorden:

“De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert zo’n 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.”

Hierop valt wel een en ander af te dingen, zo is 2018 al ruim gepasseerd, is 2021 de huidige horizon en moet “eenvoudig beter” nog blijken, de kern van de tekst staat.

Integraliteit en decentrale verantwoordelijkheid staan als kernwoorden voor de grote omslag in de wetgeving. Het is daarbij de uitdaging winst te maken door ballast af te werpen zonder eerdere verworvenheden uit bestaande wetgeving te verliezen. Dat met de introductie van de Omgevingswet slagen te maken zijn is ontegenzeggelijk, dat daarbij ook misslagen te maken zijn staat ook als een paal boven water.

Mijn uitdaging ligt met name in de doorvertaling van de wetsteksten naar de praktijk: wat betekent dit voor organisaties, overheid of bedrijf.

Als voorbeeld van een reactie op ontwikkelend beleid is onderstaand de gezamenlijk met de heer mr. Gerrit van der Veen (partner AKD en hoogleraar Milieurecht te Groningen) opgestelde reactie naar aanleiding van de internetconsultatie Inpassingswet Bodem in de Omgevingswet bijgevoegd.

PDF van “Een kort pleidooi van wat goeds uit de Wet bodembescherming”